Σχολικό Έτος 2021/2022

ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ

Μιχαήλ – Δορλή Ελένη, τάξη κου Σακελλαρίου Νεκτάριου, Άριστα Παμψηφεί και Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας.